เกี่ยวกับเรา

บทบาทหน้าที่ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

1.กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

            1.1 จัดทำยุทธศาสตร์และบูรณาการยุทธศาสตร์การค้าของจังหวัด กลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์กระทรวง และนโยบายรัฐบาล

            1.2 จัดทำแผนงานและโครงการด้านการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจการค้าในระดับจังหวัด และกลุ่มจังหวัด

            1.3 เป็นศูนย์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้าการบริการ เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์  และบริการให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจการค้าและระบบเตือนภัยของจังหวัด

            1.4 จัดทำข้อมูลราคาดัชนีเศรษฐกิจการค้า และเศรษฐกิจการค้าของจังหวัด

            1.5 จัดวางระบบงาน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนงาน/โครงการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

            1.6 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานหรือที่ได้รับมอบหมาย

2.กลุ่มกำกับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า

            2.1 กำหนดแนวทางและข้อเสนอแนะการจัดระเบียบการค้า การตลาด ส่งเสริมพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจการค้า การตลาดสินค้าและบริการของจังหวัด

            2.2 กำกับ ดูแล  ราคาและปริมาณสินค้าและบริการ  ดำเนินการเพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าและบริการในราคาที่เป็นธรรม รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้บริโภคให้มีบทบาทในการพิทักษ์ประโยชน์ของตนเอง

            2.3 กำกับ ดูแล การค้าของจังหวัดให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและเสริมสร้างจริยธรรมและมาตรฐานทางการค้าของผู้ประกอบการธุรกิจ

            2.4 กำกับ ดูแล และดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้า และบริการ กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า กฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  กฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนธุรกิจและการบัญชี รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดที่รับผิดชอบ

            2.5 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานหรือที่ได้รับมอบหมาย

3.กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด

            3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบธุรกิจการค้า ธุรกิจบริการ ผู้ส่งออก สถาบันการค้า ผู้ประกอบการ SMEs

  ผลิตภัณฑ์ชุมชน การสร้างกลุ่มธุรกิจการเชื่อมโยงกลุ่มธุรกิจ การจัดหาและขยายตลาด เพิ่มศักยภาพด้านการค้า และการตลาดของผู้ประกอบการในจังหวัด

            3.2 ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือการแก้ไขปัญหาอุปสรรค ปกป้องและรักษาผลประโยชน์ทางการค้า การให้บริการและความสะดวกทางการค้า การลงทุน การค้าชายแดน การค้าผ่านแดน และโลจิสติกส์  เพื่อขยายการค้าและการตลาด

            3.3 ส่งเสริมการสร้างสรรค์ การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาใหม่ๆจากภูมิปัญญา และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์

            3.4 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานหรือที่ได้รับมอบหมาย 

4.กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า

            4.1 จดทะเบียนธุรกิจ  อนุญาต  อนุมัติ  การประกอบการค้าข้าว  คลังสินค้า ไซโล  ห้องเย็น  ใบอนุญาต/หนังสือรับรองการนำเข้าส่งออกสินค้า และอื่นๆ

            4.2 รับงบการเงิน การบัญชี บริการข้อมูลเอกสารทางธุรกิจ รับรองรายการทางทะเบียนธุรกิจ

            4.3 จดทะเบียน /รับแจ้งข้อมูลเพื่อการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในภูมิภาค

            4.4 รับข้อร้องเรียน เรื่องราวร้องทุกข์ เกี่ยวกับภารกิจของสำนักงาน การบริการ และการปฏิบัติงาน  ของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งประสานการปฏิบัติและส่งต่อเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ

            4.5 บริหารงบประมาณ ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน บัญชี พัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของสำนักงาน และบริหารงานทั่วไปของสำนักงาน ซึ่งมิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกลุ่มงานใด

            4.6 ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการ และปฏิบัติงานสารบรรณของสำนักงาน

            4.7 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานหรือที่ได้รับมอบหมาย